47. Module Mục tiêu & Kết quả chính

Từ 369.000  cho 1 tháng

Mục tiêu và Kết quả chính(chúng tôi viết tắt là OKR – Objectives and Key Results) là Module đơn giản để tạo ra sự liên kết và tương tác xung quanh các mục tiêu có thể đo lường được.

Làm sạch
47. Module Mục tiêu & Kết quả chính