34. Module Quản trị Nhân sự

Từ 369.000  cho 1 tháng

Quản trị nhân sự là Module nâng cao. Chức năng chính là cung cấp một cơ sở dữ liệu trung tâm chứa Thông tin cho tất cả nhân viên trong quá khứ và hiện tại. Thông tin nguồn nhân lực đề cập đến các tài liệu thông tin được sử dụng bởi một Doanh nghiệp/Cơ quan/Đơn vị để thực hiện các chức năng của nó. Nó đại diện cho các dữ liệu trong quá khứ của Doanh nghiệp/Cơ quan/Đơn vị. Các Thông tin cung cấp thông tin về Doanh nghiệp/Cơ quan/Đơn vị được duy trì dưới dạng hữu hình, tức là bằng văn bản, hình ảnh, biểu đồ….

Do đó, chúng là bằng chứng hữu hình về các hoạt động của Doanh nghiệp/Cơ quan/Đơn vị. Quản trị nhân sự cung cấp thông tin về vị trí nhân sự trong Doanh nghiệp/Cơ quan/Đơn vị, ví dụ: Thông tin liên quan đến đào tạo, hiệu suất, nghỉ phép, tiền lương và thu nhập, năng suất lao động, khảo sát tinh thần, sự hài lòng trong công việc, an sinh xã hội, phúc lợi nhân viên….

Làm sạch
34. Module Quản trị Nhân sự