16. Module Quản trị TSCĐ và CCDC

Từ 369.000  cho 1 tháng

Module Quản trị TSCĐ – CCDC giúp Doanh nghiệp của bạn quản lý TSCĐ – CCDC, cải thiện hiệu quả và giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và tài chính bằng cách tránh mua thiết bị không cần thiết. Module này cung cấp các chi tiết quan trọng như kiểm kê và kiểm tra, vị trí của TSCĐ – CCDC, khấu hao, kiểm toán, lịch bảo trì, ngày trả lại TSCĐ – CCDC và nhiều chi tiết khác.

Module này được tự động hóa giúp DOanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị cải thiện việc lập kế hoạch. Hơn nữa, Module này hỗ trợ nhiều vấn đề khác với TSCĐ – CCDC. Nó làm giảm chi phí lao động bằng cách tự động tính toán khấu hao TSCĐ – CCDC, mà có thể gia tăng sức lao động và nhầm lẫn khi thực hiện thủ công.

Làm sạch
16. Module Quản trị TSCĐ và CCDC